Brazil: Nghĩa vụ thu dọn mỏ phải được qui định trong hợp đồng chuyển nhượng tài sản dầu khí

16:07 | 04/10/2022

|
(PetroTimes) - Ngừng hoạt động là một phần bình thường trong vòng đời của các mỏ dầu và khí tự nhiên, công việc thường được thực hiện khi hoạt động khai thác không còn khả thi về mặt kinh tế và sản lượng không đủ để duy trì chi phí hoạt động. Việc ngừng hoạt động có thể bao gồm dừng các cơ sở đang khai thác, loại bỏ vĩnh viễn và san lấp các giếng, di dời các công trình.
Brazil: Nghĩa vụ thu dọn mỏ phải được qui định trong hợp đồng chuyển nhượng tài sản dầu khí

Do thực tế này, các hợp đồng thăm dò và sản xuất (E&P) của Brazil quy định rằng, các nhà thầu phải thực hiện trách nhiệm ngừng hoạt động và đưa ra các đảm bảo thu dọn mỏ. Từ góc độ pháp lý, việc ngừng hoạt động của các cơ sở E&P phải tuân thủ các quy tắc cụ thể do các cơ quan quản lý ban hành, chẳng hạn như các cơ quan quản lý môi trường, Hải quân Brazil và Cơ quan Quốc gia về Dầu mỏ, Khí đốt tự nhiên và Nhiên liệu sinh học (ANP).

Vào khoảng năm 2015, ANP đã khởi xướng các cuộc thảo luận và nghiên cứu bổ sung các qui định đối với việc ngừng hoạt động ở Brazil. Chủ đề này ngày càng trở nên quan trọng khi số lượng các mỏ trưởng thành ngày càng tăng ở Brazil.

Vào năm 2020, ANP đã công bố Nghị quyết số 817/2020, đây là một cột mốc quan trọng đối với ngành năng lượng, củng cố và hiện đại hóa quy chuẩn kỹ thuật ngừng hoạt động của các cơ sở E&P và làm cho ANP trở nên năng động hơn.

Sau đó, ANP đã công bố Nghị quyết số 854/2021, củng cố cam kết thúc đẩy các cam kết và làm rõ về mặt pháp lý về các nghĩa vụ và thời hạn bảo lãnh thu dọn mỏ. Nghị quyết số 854/2021 của ANP cũng nêu rõ việc chấp nhận các loại bảo lãnh thu dọn mỏ khác và các yêu cầu cụ thể cho việc này.

Kế hoạch ngừng hoạt động do nhà thầu đệ trình cho ANP được công bố công khai, tuân thủ các quy định của Nghị quyết số 817/2020, làm cho quy trình trở nên minh bạch hơn. ANP dự báo khoản đầu tư 30,92 tỷ BRL từ năm 2021 đến năm 2025 vào các hoạt động ngừng hoạt động.

Thủ tục ngừng hoạt động

Nghị quyết số 817/2020 của ANP được công bố vào ngày 24/4/2020 và hiện đại hóa khung pháp lý cho việc ngừng hoạt động ở Brazil bằng cách thiết lập Quy định kỹ thuật cho việc ngừng hoạt động của các cơ sở thăm dò và khai thác.

Nghị quyết là kết quả của nỗ lực chung của ANP, Viện Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Tái tạo Brazil (IBAMA) và Hải quân Brazil. Mục đích là đưa vào một công cụ duy nhất cho các quy định về ngừng hoạt động các cơ sở, thúc đẩy cam kết về mặt pháp lý, đơn giản hóa quy định và quy trình tố tụng hiệu quả hơn.

Nghị quyết này cũng quy định việc ngừng hoạt động trong việc chuyển nhượng hợp đồng, ví dụ giai đoạn khai thác có thể chào bán vĩnh viễn, xử lý và hoàn trả tài sản, tuân thủ các nghĩa vụ còn lại trong giai đoạn thăm dò và chuyển giao các khu vực trong giai đoạn khai thác.

Theo nghị quyết, nhà thầu phải tìm hiểu tất cả các phương án phát triển khả thi về kinh tế và môi trường để tối đa hóa khả năng phục hồi của hồ chứa và tránh ngừng hoạt động sớm của các cơ sở khai thác.

Vì mục đích này, Nghị quyết số 817/2020 quy định một thủ tục chi tiết mà nhà thầu phải tuân theo, bao gồm các tài liệu cụ thể phải được chuẩn bị và nộp cho ANP trong thời hạn áp dụng.

Trong trường hợp chuyển nhượng tài sản dầu khí, nghĩa vụ thu dọn mỏ phải được qui định trong hợp đồng chuyển nhượng, bên chuyển nhượng có trách nhiệm gửi báo cáo cập nhật kế hoạch ngừng hoạt động cùng với yêu cầu chuyển nhượng. Chứng thư ngừng hoạt động cũng phải được thực hiện giữa người chuyển nhượng và ANP, cũng như người được chuyển nhượng với tư cách là bên chấp thuận.

Mai Hồ