Vai trò đặc biệt của Petronas

16:27 | 04/05/2022

|
(PetroTimes) - Công ty Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas) được trao quyền thực hiện cả 3 vai trò: Tham gia hoạch định, ban hành các chính sách về dầu khí; quản lý nhà nước về dầu khí; đầu tư trực tiếp vào hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Malaysia.
Vai trò đặc biệt của Petronas
Giếng Lang Lebah 2 do PTTEP điều hành ngoài khơi Sarawak, Đông Malaysia

Petronas mới đây đã ký các hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) cho 5 lô thăm dò ngoài khơi Malaysia, thu hút vốn đầu tư khoảng 600 triệu RM. Các lô bao gồm SB412, 2W và X ở ngoài khơi Sabah và SK439/SK440 ngoài khơi Sarawak. Đây là kết quả của vòng đấu thầu Malaysia (MBR) 2021 - vòng cấp phép thường niên của Malaysia do cơ quan quản lý dầu khí (MPM) tổ chức.

Là một phần của việc thúc đẩy đầu tư mới, các điều khoản của hợp đồng phân chia sản phẩm sinh lời cao (EPT PSC) sẽ được áp dụng cho một số lô nước nông, theo các điều khoản của hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) về mỏ tận thu (LLA) trước đó (năm 2019) và các điều khoản PSC về tài sản mỏ nhỏ (SFA) (2020) đã được đưa ra để khuyến khích đầu tư dài hạn.

Luật Phát triển dầu khí (Petroleum Development Act 1974) trao quyền sở hữu toàn bộ tài nguyên dầu khí của Malaysia cho Petronas. Từ đó, Petronas có thể trực tiếp đầu tư, điều hành hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí thông qua công ty con (Petronas Carigali), đồng thời Petronas cũng tham gia cùng với Ban Kinh tế kế hoạch thuộc Văn phòng Thủ tướng Chính phủ xây dựng các chính sách về dầu khí trong tổng thể các chính sách về năng lượng.

Nhà thầu khi muốn tham gia vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Malaysia phải có được giấy phép từ Petronas. Thông qua MPM, Petronas ký kết hợp đồng với các công ty dầu khí và chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động.

Petronas xây dựng và ban hành hệ thống quy trình hướng dẫn đối với hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí (PPGUA), bao gồm đầy đủ các thủ tục từ khi ký hợp đồng, tiến hành hoạt động thăm dò, khoan, phát triển mỏ, khai thác dầu khí...

PPGUA không có quy định riêng về phê duyệt báo cáo trữ lượng đối với phát hiện dầu khí thương mại, mà được xem xét trong quy trình phê duyệt Báo cáo kế hoạch phát triển mỏ (FDP).

MPM thành lập Hội đồng đánh giá kỹ thuật (TRC) và Hội đồng đánh giá thực hiện (ERC) đóng vai trò tư vấn kỹ thuật cho Petronas trong quá trình đánh giá FDP. MPM phê duyệt sau khi nhận được chứng thực của các bên tham gia trong hợp đồng.

Từ năm 1976, Malaysia áp dụng PSC trong hoạt động thăm dò, khai thác và luôn có sự thay đổi linh hoạt để phù hợp với các điều kiện đặc thù về tài nguyên dầu khí (áp dụng PSC R/C với các mỏ có chi phí cao/rủi ro cao, RSC đối với các mỏ dầu khí cận biên, các điều khoản PSC riêng đối với khu vực nước sâu, khu vực có nhiệt độ cao/áp suất cao). Đối với các mỏ dầu khí có quy mô nhỏ (có trữ lượng dưới 15 triệu thùng dầu), Petronas đang nghiên cứu mẫu PSC mới (SFA PSC) theo hướng đơn giản hóa các thủ tục.

Bình An